Categories

Category: ดาวน์โหลด

รายงานนิเทศผ่านระบบออนไลน์

คำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กิจกรรม PLC  สามารถทำในกลุ่มสาระ / งานระดับชั้น ก็ได้ ถ้าทำในกลุ่มสาระฯ ให้เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ถ้าทำในงานระดับชั้นให้เสนอหัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่ม/งานระดับชั้น สรุปรายงานผลส่งงานวิชาการ สัปดาห์ที่  4 ของทุกเดือน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2/2560   คลิ๊กลิ้งเลยค่ะ รายงานการนิเทศภายใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คลิกลิ้งเลยค่ะ