เอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2559

                            เอกสารชุดที่ 1            เอกสารชุดที่ 2   

ดาวน์โหลดไฟล์ ปพ.6

เรียน   คุณครูที่ปรึกษา และคุณครูหัวหน้าระดับทุกท่าน
            งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินนักเรียนตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) โดยดำเนินการดังนี้
            1. คุณครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ.6 (ของครูที่ปรึกษา) จากเวปไซต์โรงเรียน บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์เอกสารต้นฉบับ นำส่งที่หัวหน้าระดับ
            2. คุณครูหัวหน้าระดับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ. 6 (ฉบับหัวหน้าระดับ) จากเวปไซต์โรงเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากครูที่ปรึกษา บันทึกลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมเขียนแผ่นซีดี ส่งมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (ห้องแผนงาน)
            3. กำหนดส่งเอกสาร จากหัวหน้าระดับมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประกันคุณภาพ

กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพ

เรียน..คุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เคารพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธร

—-> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานมาตรฐาน

2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสรุปผลสัมฤทธิ์

3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสมรรถนะ

4. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ฟัง พูด อ่านเขียน เจตคติ และสุนทรียภาพ (บางกลุ่มสาระ)

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเขียนแผ่นซีดี  ส่งที่งานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2558

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประกันคุณภาพ  ขอบคุณทุกท่าน

1 3 4 5 6