ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มเติม

Read More

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง งดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Read More