ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร-จำนวน-1-ร้าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

คณะโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษา OBEC QA การบริหารจัดการในสถานศึกษมาตรฐานสากล การเปิดชั้นเรียน การ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 2 3 46