ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคาร 6

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-1-ปี-2563

ปพ4-2563-รายบุคคล-2563

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ 

   3. กำหนดส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิการยน 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป

รับสมัครนักเรียนทำใบขับขี่ ปี 2563

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง รับจำนวนจำกัด 250 คน เท่านัั้น
***คุณสมบัติ ***
      1. อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
      2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
***เอกสารที่ต้องนำมาแสดง***
      1. เสาเนาบัตรประชาชน  (ส่งตรวจสอบที่งานกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
      2. ใบรับรองแพทย์ (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
      3. ค่าธรรมเนียม 105 บาท  (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
กรอกข้อมูลได้จนถึงวันที่ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

***เมื่อลงข้อมูลในเว็บแล้วให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมลงชื่อ ภายในในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

***ถ้ากรอกข้อมูล จนถึง 250 คนแล้ว  คนต่อไปจะถือว่าเป็นตัวสำรอง อาจจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้

      ลิงค์รับสมัคร     ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

พิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

1 2 3