Categories

Category: งานบริหารทั่วไป

ลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพรรคที่เสนอชื่อในการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3 พรรค คือ  เบอร์ 1 พรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 2 พรรคสรรสร้างสิรินธร และเบอร์