ระเบียบโรงเรียนสิรินธรว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนและการปกครองนักเรียน โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2562

ระเบียบโรงเรียนสิรินธรว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน-ปีการศึกษา-2562

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ“สิรินธร ตรึงจิต ศิษย์นิรันดร์…”เพื่อเป็นการไว้อาลัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด

รายละเอียดรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 2,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,500 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

2. เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์เอง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยนำไปประกวดที่ใดมาก่อน

3. ผู้ส่งผลงานต้องกำหนดค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 ความกว้าง (W) 21 Centimeters ความสูง (H) 29.7 Centimeters Resolution 300 Pixcels/Inch โดยใช้โปรแกรม Photoshop เป็นภาพสี ทั้งปกหน้าและปกหลัง โดยบันทึกเป็นนามสกุล.psd และ .jpg และนำส่งที่ห้อประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เท่านั้น ซึ่งผลงานปกหน้าและหลังจะต้องมีรายละเอียดดังตัวอย่างด้านบน สามารถจัดวางได้ตามความเหมาะสม

4. การตัดสิน คณะกรรมการจะรวบรวมและอัพโหลดขึ้นเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิรินธรร่วมโหวต ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 และประกาศผล วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

ลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพรรคที่เสนอชื่อในการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3 พรรค คือ  เบอร์ 1 พรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 2 พรรคสรรสร้างสิรินธร และเบอร์ 3 พรรครวมใจรักสิรินธร  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการให้ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผลการนับคะเเนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเเสดงความยินดีกับพรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 1

1 2