จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุโรงเรียนสิรินธร

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุโรงเรียนสิรินธร วงเงินงบประมาณ 200000 บาท โดยวิธีตกลงราคา (รายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมา)

1 9 10 11 12 13 14