ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ หลอดไฟ LED ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคของอุปกรณ์งานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

                   ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง และประชุมนักเรียน  ณ  หอประชุมธารน้ำใจ

 

 

1 20 21 22 23 24 33