Categories

Category: งานบริหารบุคคล

แบบบันทึกงานพิเศษ

รบกวนคุณครูช่วยกรอกข้อมูลงานพิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ >>>> ลิงก์กรอกข้อมูล      

แบบสำรวจครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก่อนปีการศึกษา 2566

คุณครูท่านใดที่ต้องการยื่นเพื่อเลื่อนขอวิทยฐานะ รบกวนช่วยกรอกข้อมูลได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ >>>>> กรอกได้ในลิงก์นี้