เปิดงานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสิรินธร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงาน ศิลปะ และส่งเสริมทักษะการแสดง การขับร้อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 7 โรงเรียนสิรินธร

สอบธรรมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยกําหนดสอบที่โรงเรียนสิรินธร เป็นสนาม ธรรมศึกษา อําเภอเมืองสุรินทร์ ที่ ๑ รหัส ๔๔๗๐๐๑

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวนทุนละ ๔,๐๐๐ บาท จากการแข่งขันอ่านออกเสียงและแต่งคำประพันธ์ ในลำดับรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เนื่องในวัน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์
และเป็นผู้แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร้อยเรียงภาษา นำพาต้านทุจริต” ในโครงการการแข่งขันเรียงความ
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
นางสาวพิยดา กมลรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ณ เวทีโดมรวมใจสิรินธร

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

โรงเรียนสตรีสิริเกศศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีสิริเกศมาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

1 2 3 29