ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิก 44 คน จำนวน 6 หมู่ จำนวนหัวหน้าหมวด 2 คน

กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนรุ่นน้อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ให้กับนักเรียนรุ่นน้อง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดม หน้า อาาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรม

ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในกิจกรรมการเข้าค่าย “ค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม”

ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day พื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รำลึกถึงเลดี้ โพเอล ผู้ให้กำเนิดกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกที่ควร ได้เสียสละ และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น

Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

นางรัตนา  รัตนกาญจน์  และ  นางภัคภร  ใสแจ่ม  

หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร  

ได้รับรางวัล  “Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders”

จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

gg-aw_pakkaporn-p-0

gg-aw_pakkaporn-p-1

1474878145787asia-pacific-leadership-award-as-troop

gg-aw_pakkaporn-p-2

136449 136450 136451 136452 136453 136455 136456 136458 136459 337347 337348 337349 337351 337354 337355 337357 337358 337361 337362 337363 337364 337366 337367 337369 337372 337373 337374 337386 337387 337388 337389 337390 337391 450677

1 2 3