กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day พื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รำลึกถึงเลดี้ โพเอล ผู้ให้กำเนิดกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกที่ควร ได้เสียสละ และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น

Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

นางรัตนา  รัตนกาญจน์  และ  นางภัคภร  ใสแจ่ม  

หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร  

ได้รับรางวัล  “Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders”

จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

gg-aw_pakkaporn-p-0

gg-aw_pakkaporn-p-1

1474878145787asia-pacific-leadership-award-as-troop

gg-aw_pakkaporn-p-2

136449 136450 136451 136452 136453 136455 136456 136458 136459 337347 337348 337349 337351 337354 337355 337357 337358 337361 337362 337363 337364 337366 337367 337369 337372 337373 337374 337386 337387 337388 337389 337390 337391 450677

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  โรงเรียนสิรินธร

วันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2559

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ

อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

IMG_9052 IMG_9141 IMG_9160 IMG_9228 IMG_9249 IMG_9287 IMG_9324 IMG_9372 S__2687007

ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  ไปทัศนศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม  ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านมะเมียง  และศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่  7 – 9  ตุลาคม  2558


 

1 2 3 4