เปิดงานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสิรินธร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงาน ศิลปะ และส่งเสริมทักษะการแสดง การขับร้อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 7 โรงเรียนสิรินธร

รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ผลการใช้ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง รำแม่บทเล็ก ประกอบการสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยที่คงทนของผู้เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร ผู้วิจัย นางขวัญจิรา วงแหวน

CAI หน่วยการเรียนรู้ “ลีลาภาษานาฏศิลป์”

CAI หน่วยการเรียนรู้ “ลีลาภาษานาฏศิลป์” ดาวน์โหลด >>> << คลิกที่เพื่อ Download >>

1 2