App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดย
1)  เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2)  เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
3)  ด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

qrcode
สามารถ สแกนคิวอาร์โค้ด โดย Line Application หรือ กล้องโทรศัพท์รุ่นที่อ่านสแกนคิวอาร์โค้ดได้ แล้วทำการติดตั้ง ได้เลยค่ะ !!
  
*******************************************************************************************************

click

button_download

                     (คลิกดาวโหลดไฟล์ สำหรับติดตั้งบนแอนดรอย)

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธร  ขาวแก้ว
2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราธร  ผลสมหวัง
2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวสุดารัตน์  อุปวงศ์ษา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญภินันท์  อภิญญเดช
2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองกระโทก
2. เด็กชายอนุศาสตร์  วิชัย
 
1. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
2. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดลฤทธ  อิทธิพลไพศาล
2. นางสาวศลิษา  ถมปัทม์
 
1. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
2. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  สุดเทศ
2. เด็กหญิงธัญยพร  เพ็ชรรุ่ง
 
1. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
2. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  โพยมแจ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนาภา  สาระพิมพ์
2. เด็กหญิงลัลนา  สิงห์ดี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
2. นางสาวสุรภา  คันธกุลดุษฎี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกาญจน์  บุญสุยา
2. นายปรมินทร์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีธรณ์  พนาวิน
2. นายอนัญลักษณ์  พงษ์นุเคราะห์สิริ
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
2. เด็กหญิงศิรภัส  เติมกล้า
3. เด็กหญิงสริญญา  ดอกกระโทก
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
2. นายกานต์  สุขกลาง
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคัมภีร์  ประจัด
2. นายภูรินทร์  ติมานพ
3. นายรัฐนันท์  จันทร์หอม
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐนพงศ์  สิงหพรพงศ์
2. นางสาววริศรา  คำดี
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จึงสถาปัตย์ชัย
2. เด็กชายพิศิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์คำ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยิน  ศักดิ์วัฒนเวคิน
2. นายทัศนพงศ์  ธานีวรรณ
3. นางสาวลฎาภา  คลื่นสนั่น
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กชายธนาชัย  พรหมบุตร
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยิ่งหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวะดี  เนียมมณี
2. นางสาวนพวรรณ  จันทร์โสภา
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ชาติกิจอนันต์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 

 

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

โดย…เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน   เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า  เและด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก     
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

click

 

สามารถดาวโหลด Application สำหรับ
แอนดรอย
button_download หรือ  qrcode

 

ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์


ครูพรระวี บุญสุยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –

ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
20161028-155057
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –

ครูภูริตา จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูกฤติภัทร มุ่งดี
โทรศัพท์ –

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –

ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –

ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –

ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต
โทรศัพท์ –

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์

ครูสุริยะ ลมพรมราช
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
who
ครูอิทธิพล จันทร์ฉาย
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
who
ครูกนกวรรณ มานุจำ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

1 2 3 4