Categories

Category: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี

กิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันาวาคม 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ครูวรรณา สิยาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ : E-Mail : ครูบุษกรกุล ส่งเสริม ครูรัตนา รัตนกาญจน์ ครูรัชนี มุ่งเจริญพร ครูสายสุนีย์