Categories

Category: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ สามารถดาวน์โหลดบทเรียนได้ตามลิงค์ 1.  หนังสือเผยแพร่ผลงาน  2.  หนังสือตอบรับ  3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเสริมบทเรียน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 —

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ