ผลการแข่งขันทักษะและความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้ายภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาเขมร โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่าย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานสบาย หน้าอาคาร 7

กิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันาวาคม 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์

1 2 3