การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

12027166_878922998869690_1775071312716105924_o 11222549_878912898870700_9205132501276829249_o

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูปรารถนา นิสังรัมย์


ครูนฤทัย เนินสูง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ

ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูวรรณา สิยาชีพ

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูหทัยกาญจน์ กล้าแข็ง

ครูมินตรา ไชยา

ครูโกมล ศรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด
ครูยุรนันท์ จันทะเวช ครูหทัยชนก ศูนย์ตรง
ครูจิราวุฒิ เกษอินทร์
ครูโสภิดา ผู้สมเก่า
ครู Kazuhiko Matsuo ครู Samir Mar Houm ครู Jack Black
ครู Shi Li Ying

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์
สามารถดาวน์โหลดบทเรียนได้ตามลิงค์
1.  หนังสือเผยแพร่ผลงาน คลิกดาวน์โหลด
2.  หนังสือตอบรับ คลิกดาวน์โหลด
3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเสริมบทเรียน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดาวน์โหลด — เนื่องจากเป็นไฟล์ ZIP ขนาดใหญ่ โปรดรอสักครู่ขณะดาวน์โหลด
4.  บทเรียนมัลติมีเดียตามหลักการเรียนรู้ 9 ขั้นของกาเย่ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดาวน์โหลด — เนื่องจากเป็นไฟล์ ZIP ขนาดใหญ่ โปรดรอสักครู่ขณะดาวน์โหลด

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร แก้วกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 4. นางสาวษรศิลป์ มานาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 5. นางสาวกฤษณา รำจวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ช 15

IMG_9990 IMG_9658 IMG_9679 IMG_9691 IMG_9705 IMG_9710 IMG_9753 IMG_9754 IMG_9768 IMG_9799 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9834 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9894 IMG_9898 IMG_9900 IMG_9903 IMG_9908 IMG_9909 S__4546563 S__4546564

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕
และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง CHANGE ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_7711 IMG_7706 IMG_7691 IMG_7672 IMG_7668 - Copy IMG_7658 - Copy IMG_7642 IMG_7587 IMG_7573 IMG_7485 IMG_7479 IMG_7477 IMG_7471 IMG_7429 IMG_7427 IMG_7389 IMG_7385 IMG_7313 IMG_7291

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

IMG_1589 IMG_1609 IMG_1567 IMG_1550 IMG_1557 IMG_1558 IMG_1595 IMG_1573 IMG_1624

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

ครูกลุ่ม Engling Program


ครู Stuart Galban

ครู Richard Dawson

ครู Matthiew Gvinquene

ครู Thilendran G Redy

ครู Nichroano Espata

ครู Joy Aman T. Reyes

ครู Nabeel Aftab

ครู Alexander Nicholas Leptos

ครู Thomas Hollamby

ครู Amily Estapa

ครู Jennifer P. Reyes
1 2 3