ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-977-6633

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง

ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล

ครูศุภชัย จันทร์คำ

ครูสุนิศา สุดจำนง

ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง

ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์

     
  

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

1 2