ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-977-6633

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง
 
ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล
 
ครูศุภชัย จันทร์คำ
 
ครูสุนิศา สุดจำนง

ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง

ครูพิชยนนท์ หอมนวล

ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์
 
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

1 2