ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์)

2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ. คณิตศาสตร์)

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์

ครูเรไร เผือดนอก

ครูธีรพล เสาะแสวง

ครูกัลยา ถมยางกูร

ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์

ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง

ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ 

ครูบงกช บุญโต

ครูนิตยา จินดาศรี
ครูสุวรรณี เสาร์ทอง
ครูพรประภา เชื่อมทอง

ครูวรรณเพ็ญ ศรีโคตร

ครูภัคภร ใสแจ่ม

ครูยุพาสินี สุทธิยานุช

ครูสายสมร เจือจันทร์

ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า

ครูชริกา อุรารื่น

ครูศราวุฒิ สมใจ

ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย

ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

ครูสุพรรณ ก้านอินทร์

ครูสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล

ครูรัตนา หวังสุดดี

ครูบานเย็น สิงห์คูณ

ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี

ครูนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

1 9 10 11