การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1

สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.  ในจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2561

สาขาคณิตศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 26 – 27  พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

Download เอกสาร  >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1TmDOog5zEjb0yxrqPAoI1Oanztz87M3V?usp=sharing

 

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธร โดยครูศราวุฒิ สนใจ

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2561 

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

จัดโดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอลิษา พิมวงษา

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

HONOURABLE MENTION AWARD ทีมคณิตศาสตร์ ม.5 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

24  มกราคม 2561

 

ถ้วยรางวัล  HONOURABLE MENTION AWARD  ทีมคณิตศาสตร์ ม.5

   นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม

   นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์

   นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง

   นางสาวณัชชา วรังคณากุล

   นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต

   นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง

   นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

   นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

   นางสาวธันยพร พรมไธสง

   นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา

   นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์

   นางสาวรริดา หนุนชู

   นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

   นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1 2 3 4 5 6 11