Categories

Category: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นางเรไร  เผือดนอก  และนางภัคภร  ใสแจ่ม ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ร่วมนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  ในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ 26  กันยายน  2558

ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดำเนินงานค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  (SME)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2558

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ร่วมแสดงนิทรรศการ A-MATH & SUDOKU  SIRINDHORN ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58”  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สพม.33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ในวันที่

A-MATH ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH  และ  SUDOKU ในรายการ  True  A-MATH  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 10 ณ  ศูนย์การค้า  The

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์) 2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ.