ติวความรู้คณิตศาสตร์ เตรียมมหาวิทยาลัย ม. 6

โดย นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร

View More ติวความรู้คณิตศาสตร์ เตรียมมหาวิทยาลัย ม. 6

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์) 2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ. คณิตศาสตร์)

View More ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ ครูเรไร เผือดนอก ครูธีรพล เสาะแสวง ครูกัลยา ถมยางกูร ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ  ครูบงกช บุญโต ครูนิตยา จินดาศรี ครูสุวรรณี เสาร์ทอง ครูพรประภา เชื่อมทอง ครูวรรณเพ็ญ…

View More ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์