รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส

ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว

ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล

โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2

ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์

ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

10887_1573972936252902_7478543964932257614_n 1914494_1573972919586237_6165275401954915473_n 10157115_1573379676312228_5335161259145862393_n 10405519_1573379649645564_182446290853451858_n 10478531_1573379972978865_948051261891818615_n

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

12743548_1128809177131807_92299812648724233_n

ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง

10325400_1128809273798464_7158689524071827988_n

ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร

10154182_1128809090465149_7174466525321043689_n 10994070_1128809040465154_7320569701187986437_n 12733384_1128808297131895_4805136567742735407_n 12744155_1128808813798510_6996841761200818255_n 12745858_1128809070465151_2457558022512158131_n

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13

ปีการศึกษา 2558

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภทบุคคล

            นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร

รางวัลรองชนะเลิศ  ประเภททีม

            นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร

            นาย คมชาญ เรืองโชติเสถียร

            นาย ธันว์ เตียถาวรชัย

            นาย รวิภาส อุปการกุล

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภททีม

            นางสาว นันทนัช เลิศอนันต์สิทธิ์

            นางสาว รติรัตน์ รุ่งอนันต์ชัย

            นาย เตชะ บุญทรง

            นางสาว พิชยารัชต์ กิติวุฒิศักย

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ชนะเลิศประเภททีม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เอแม็ท และซูโดกุ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

ทีมเอแม็ท และซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  สร้างผลงานการแข่งขัน  ในรายการ

แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

วันที่ 23-24  มกราคม 2559  ณ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ดังนี้

ที่

ชื่อ – สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกสอน

1 นายนครินทร์  สระแก้ว ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3

พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

และ

นางวรรณเพ็ญ  ศรีโครตร

2 นางสาวพันวัสสา  พัวพันธุ์ ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี ม.๑/๔ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
4 เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย ม.๒/๓ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
5 เด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

นางภัคภร  ใสแจ่ม

และ

นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

6 เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

7 เด็กหญิงกนกพร  เลาหพงษ์ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

8 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามสวัสดิ์ ม.๒/๔ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

9 นายศุภกร  เจียรอุดมเดช ม.๔/๓ เอแม็ท

ม.ปลาย

เหรียญทอง  

อันดับที่ 4

พร้อมเกียรติบัตร

10 นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสำราญ ม.๖/๒ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทอง

11 นายชนภัทร  วังนุราช ม.๔/๑ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทองแดง

9 8 7 6 5 4 3 2 1

เหรียญทอง OBEC AWARDS 2558

นางภัคภร  ใสแจ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ

ในการประกวดผลงานอันทรงคุณค่า  OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2558

ประเภท  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ด้านวิชาการ  ระดับ ม.ปลาย

1451441921639K620151222_08143220151222_091201K1020151222_100207

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

1 6 7 8 9 10 11