การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย นางภัคภร ใสแจ่ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการเสริมสร้าง Growth Mindset ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นางเรไร  เผือดนอก  และนางภัคภร  ใสแจ่ม ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ร่วมนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  ในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ 26  กันยายน  2558

12064354_10203525750943558_1976636359_n 12067277_10203525749263516_1081308429_n 12064040_10203525747343468_918489216_n 12062443_10203525750623550_398194688_o

ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดำเนินงานค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  (SME)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2558

ณ  หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

1 7 8 9 10 11