Categories

Category: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก

1. นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ม. 6/3 2. นางสาวศศิธร เจนขบวน ม. 6/3 3. นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์