Categories

Category: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1, 2 และ 3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนารายวิชาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร