การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1, 2 และ 3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนารายวิชาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

View More การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2 ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3.…

View More รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

View More เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ 092-525-4946 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม โทรศัพท์ 086-880-8103 ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 089-630-6346 ครูยุพาจิตรา บุญจรัส โทรศัพท์ 083-464-8400 ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส โทรศัพท์ 084-193-1219 ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์ โทรศัพท์…

View More ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

 

View More เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นางยุพาจิตรา บุญจรัส

 

View More รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นางยุพาจิตรา บุญจรัส

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส

View More รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส