เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ


นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-8764351

ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง
โทรศัพท์ 082-7513522

ครูเฉลิมชาติ งาขาว
โทรศัพท์ 081-7605797

ครูสรวุฒิ รัตตัญญู
โทรศัพท์ 081-7200133

รุ่งรัตน์ สุภาสัย
โทรศัพท์ 089-2859891

ครูมนตรี จิตต์หาญ
โทรศัพท์ 086-2513688

ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา
โทรศัพท์ 087-2395033

ครูสุริวรรณ สุริยงคต
โทรศัพท์ 084-4786292

ครูพรศรี บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 086-2563999

ครูจิรภาส ภูลี
โทรศัพท์ 087-4558518

ครูวิรงรอง จันทเขต
โทรศัพท์ 081-7900419

ครูสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์
โทรศัพท์ 091-089-9108

ครูกิตติกวินท์ ปินไชย
โทรศัพท์ 094-612-4321

ครูนวัช หาทรัพย์
โทรศัพท์ 088-594-0923
 
ครูสุจิตรา มาลีแก้ว
โทรศัพท์ 088-122-6412

ครูปฐมาวดี สุปิงคลัด
โทรศัพท์ 098-271-0677
 
       
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th