ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธนในพิธีเปิด กิจกรรมภายในค่ายแบ่งเป็นฐานกิจกรรม จำนวน…

View More ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

  ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร สู่สนามแข่งขัน           เวทีสรรสร้างนักเขียน กลวิธีที่ได้เรียน       …

View More กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 25560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกไท้รัชกาลที่ 9 เทิดเกล้ากษัตริยารัชกาลที่ 10 รสทิพยสิปปะภาษาไทย  พร้อมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร (ภู่) ”  ณ เวทีโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/16

View More กิจกรรมวันสุนทรภู่

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม…

View More โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้รับโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาท และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา…

View More รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ม.๔-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

View More การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔…

View More การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

View More กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่…

View More รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง