แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวนทุนละ ๔,๐๐๐ บาท จากการแข่งขันอ่านออกเสียงและแต่งคำประพันธ์ ในลำดับรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เนื่องในวัน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์
และเป็นผู้แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร้อยเรียงภาษา นำพาต้านทุจริต” ในโครงการการแข่งขันเรียงความ
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
นางสาวพิยดา กมลรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ณ เวทีโดมรวมใจสิรินธร

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธนในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในค่ายแบ่งเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 10 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  เรียนรู้หลักภาษา

ฐานที่ 2  พจนาตามการณ์

ฐานที่ 3  ฝึกการอ่านเอาเรื่อง

ฐานที่ 4  ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

ฐานที่ 5  พาทีร่วมอาเซียน

ฐานที่ 6  ทดสอบเขียนตามคำบอก

ฐานที่ 7  รู้คำนอกภาษาไทย

ฐานที่ 8  ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

ฐานที่ 9  รังสรรค์คำภาษาไทย

ฐานที่ 10  ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

 

 

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา
รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร

สู่สนามแข่งขัน           เวทีสรรสร้างนักเขียน
กลวิธีที่ได้เรียน          นำไปใช้ได้ชื่นชม
.

ด.ญ.ปภานิจ  ทองอุ้ม  ม.2/10   ชนะเลิศการแต่งร้อยกรอง

ด.ญ.อารดา  ขันถม ม.2/7          รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันแต่งบทกลอน  ในโครงการสารานุกรมไทยครั้งที่ 23 ประจำปี2560  ระดับภาค

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 25560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกไท้รัชกาลที่ 9 เทิดเกล้ากษัตริยารัชกาลที่ 10 รสทิพยสิปปะภาษาไทย  พร้อมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร (ภู่) ”  ณ เวทีโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/16

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ฐาน ดังนี้

๑. เรียนรู้หลักภาษา

๒. พจนาตามการณ์

๓. ฝึกอ่านเอาเรื่อง

๔. ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

๕. พาทีร่วมอาเซียน

๖. ทดสอบเขียนตามคำบอก

๗. รู้คำนอกภาษาไทย

๘. ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

๙. รังสรรค์คำภาษาไทย

๑๐. ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

sam_9357 sam_9358 sam_9363 sam_9366 sam_9367 sam_9371 sam_9373 sam_9377 sam_9384 sam_9388 sam_9389 sam_9390 sam_9391 sam_9395 sam_9404 sam_9413 sam_9415

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้รับโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาท และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม 1.นางอนัญญา สุนทรารักษ์ 2.นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย 3.นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาด

s__6234120 s__6234121 s__6234122 s__6234123 s__6234124 s__6234125 s__6234126 s__6234127 s__6234128

1 2