Categories

Category: กลุ่มสาระภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 25560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกไท้รัชกาลที่ 9 เทิดเกล้ากษัตริยารัชกาลที่ 10 รสทิพยสิปปะภาษาไทย  พร้อมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร (ภู่) ”  ณ

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน