การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแ…

Read More

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนั…

Read More

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบู…

Read More

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่…

Read More

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยม…

Read More

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ครูสุทธิรัตย์ คงไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081 548-5797 ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ ครูภ…

Read More