การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

IMG_0661 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0663 IMG_0664เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ ๔๔  ประจำปี ๒๕๕๘

1441599141121   1441599077229  1441598994268

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [ รูปเพิ่มเพิมเติม ]

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-548-5797

ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์
โทรศัพท์

ครูภัทรพร พึ่งชาติ
โทรศัพท์

ครูประเสริฐ นามพูน
โทรศัพท์

ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช
โทรศัพท์

ครูอสิพร ไชยเทพ
โทรศัพท์

ครูยอแสง จันทร์เสน
โทรศัพท์

ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
โทรศัพท์

ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
โทรศัพท์

ครูกุสุมา แสนสุข
โทรศัพท์

ครูมณี นรสาร
โทรศัพท์

ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
โทรศัพท์

ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
โทรศัพท์

ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง
โทรศัพท์
ครูสุกัญญา แคนจา
โทรศัพท์

ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
 
ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th
1 2