พิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณสร้างและร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธรได้รับเกียรติจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรได้มามอบงบประมาณสร้างและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร ณ โดมโรงเรียนสิรินธรและบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนสิรินธร

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งถือเป็นแนวการปฏิบัติในภาคเช้าของทุกวัน ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมาแนะแนวน้องๆ

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติแนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผูุ้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูขกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 19