การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

อ.วิทวัส และ อ.สรวิศ อาจารย์ผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้านการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

พิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณสร้างและร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธรได้รับเกียรติจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรได้มามอบงบประมาณสร้างและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร ณ โดมโรงเรียนสิรินธรและบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนสิรินธร

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งถือเป็นแนวการปฏิบัติในภาคเช้าของทุกวัน ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมาแนะแนวน้องๆ

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติแนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 19