กิจกรรมวันรักวันลาและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสิรินธร เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรเป็นห้องสมุดที่มี มาตรฐานด้านการให้บริการและมีตกแต่งห้องสมุดที่เป็นระเบียบสวยงาม

เปิดงานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสิรินธร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงาน ศิลปะ และส่งเสริมทักษะการแสดง การขับร้อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 7 โรงเรียนสิรินธร

สอบธรรมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยกําหนดสอบที่โรงเรียนสิรินธร เป็นสนาม ธรรมศึกษา อําเภอเมืองสุรินทร์ ที่ ๑ รหัส ๔๔๗๐๐๑

1 2 3 28