Categories

Category: กิจกรรมโรงเรียน

รณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเบิกพระเนตรรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคาร ๑

ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมใจกันมาแนะแนวน้องๆนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE/SME) เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ เขาใหญ่ โอโซนวัลเลย์ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมการแสดงงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์ ณ บริเวณสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานสภานักเรียน

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นซึ่งมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

นำเสนอ Best Practices

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดมหกรรม best practices ของบุคลากร กลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา best ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบล เมืองลีง อำเภอ จอมพระ