ประกาศผลการแข่งขัน The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

ประกาศผลการแข่งขัน-2019-ปะหน้า.jpg

Result-2019_A-Math_P.4-M.3

Result-2019_A-Math_M.4-M.6-1

มีการแก้ไขผลการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ป.4 – ม.3 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Result-2019_Sudoku_P.4-M.3-1

Result-2019_Sudoku_M.4-M.6-1

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ มอบทุนการศึกษา

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จำนวน 10 คนคนละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท

พิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 โดยมีนายกฤษ ละมูลมอล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายธีีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาบาสเก็ตบอลจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยจัดขึ้น ณ โดมรวมใจสิรินธร และสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดอบรม DLIT สำหรับการเรียนการสอน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

นางมะลิ บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางบงกช บุญโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางแพงศรี ศรีมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น ม.1 คณะครูสายชั้นม.1 คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมือสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

ยินดีกับนักเรียนและครูที่มีผลงานดีเด่น

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์มอบเงินรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่คุณครูและนักเรียน ดังนี้
1. ครูที่ได้รับรางวัล “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS) ได้แก่ นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านวิชาการ
นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. นางสาวปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง 2. นางสาวณฑิราภาส์ พงษ์ปิยานุวัฒน์ 3. นางสาวขวัญอนงค์ พรหมบุตร 4. นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์ 5. นายปัณณวชญ์ สุขกุล 6. นางสาวอัยย์วรา ทางดี 7. นายณัฐพนธ์ สัจวิทย์วิศาล 8. นางสาวพิมมาดา สุขปัญญา 9. นางสาวปาณิสรา ดีนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. นายวรกานต์ หวังวัชรกุล 2. นายชโยดม ดอกแก้ว 3. นางสาวอังสนา มุตตะโสภา 4. นางสาววิสาขา แก่นอินทร์ 5. นางสาวอาภารัฐ เควฤกษ์ 6. นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์ 7. นายจิรพัฒน์ มาลีหวล 8. นายปารมี เทศดรุณ
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์มอบเงินรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่คุณครูและนักเรียน ดังนี้
1. ครูที่ได้รับรางวัล “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS) ได้แก่ นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านวิชาการ
นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. นางสาวปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง 2. นางสาวณฑิราภาส์ พงษ์ปิยานุวัฒน์ 3. นางสาวขวัญอนงค์ พรหมบุตร 4. นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์ 5. นายปัณณวชญ์ สุขกุล 6. นางสาวอัยย์วรา ทางดี 7. นายณัฐพนธ์ สัจวิทย์วิศาล 8. นางสาวพิมมาดา สุขปัญญา 9. นางสาวปาณิสรา ดีนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. นายวรกานต์ หวังวัชรกุล 2. นายชโยดม ดอกแก้ว 3. นางสาวอังสนา มุตตะโสภา 4. นางสาววิสาขา แก่นอินทร์ 5. นางสาวอาภารัฐ เควฤกษ์ 6. นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์ 7. นายจิรพัฒน์ มาลีหวล 8. นายปารมี เทศดรุณ

1 2 3 4 19