Categories

Category: กิจกรรมโรงเรียน

พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

พระครูปริยัติกิจธำรง(สมหวัง ปธ.๔, นธ.เอก, พธ.บ. กศ.ม.)รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงเรียนสิรินธร

เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสิรินธร

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561  http://scienceday.sirin.ac.th *** ลิงค์เกียรติบัตรอยู่หน้าประกาศผลการแข่งขัน

ถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

นายภัทรพล หมวกเหล็ก พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันอาเซียน ASEAN DAY

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมวันอาเซียนASEAN DAY เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร จังหวัด สุรินทร์ โดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร