Categories

Category: กิจกรรมโรงเรียน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

สมัครแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561   [ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคา 2561 ]   แข่งขันเรียงความ-คัดลายมือ – ระดับ ม.ต้น วันที่ 3

การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องโสตฯ7 หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศ ณ ห้องโสตฯ7

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์และนาถสุดา จินดาศรี สพม.33 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป ** ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสิรินธร

พิธีปิดค่ายพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากคุณสุรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ได้เสียชีวิต สมาคมจึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผลการเลือกตั้ง นางพิกุล