Categories

Category: กิจกรรมโรงเรียน

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องโสตฯ7 หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศ ณ ห้องโสตฯ7

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์และนาถสุดา จินดาศรี สพม.33 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป ** ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสิรินธร

พิธีปิดค่ายพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากคุณสุรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ได้เสียชีวิต สมาคมจึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผลการเลือกตั้ง นางพิกุล

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ในการรับสมัครนักเรียนในวันแรกนี้มีนักเรียนจำนวนมากสนใจเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561