อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

คณะกรรมการฯนิเทศ ติดตามการสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณะกรรมการฯนิเทศ ได้มาติดตามการสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร ณ ศาลาสมาคม โดยมีโรงเรียนโชคเพชรพิทยาและโรงเรียนสุรินทร์ภักดีเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์และนางรัตนา รัตนกาญจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางละออ ศรีไทย ได้รับรางวัล AP Award จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งเอเชียแปซิฟิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และพบปะ ครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

การเปิดชั้นเรียน PLC เพื่อรับการประเมิน Smart Teacher

โรงเรียนสิรินธรดำเนินการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อรับการประเมิน SMART TEACHER กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โดยนายธีระพล เสาะแสวง กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางอสิพร ไชยเทพ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นายนวัช หาทรัพย์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูกรรณิการ์ ว่าเร็วดี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ นายสมชาย วงษา กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ครูณิชานันท์ รักษ์คิด กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น กลุ่มสาระฯศิลปะ
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE SME

1 2 3 4 5 27