Categories

Category: กิจกรรมโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ในการรับสมัครนักเรียนในวันแรกนี้มีนักเรียนจำนวนมากสนใจเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรเป็นผู้กล่าวรายงานการเมิน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศไทยซึ่งจะเดินทางกลับประเทศ และกิจกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศและได้เดินทางกลับ ณ โดม หน้าอาคาร 1

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี

การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขต 2 สิรินธร

การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขต 2 สิรินธร ณ หอระชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันเกียรติยศ

กิจกรรมวันเกียรติยศขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เรียนดีแต่ยากจนรวมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้กับนักเรียนในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษาศึกษา 2561

กิจการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษาศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมธารน้ำใจ ซึ่งในการเลือกตั้งในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสิรินธรได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.30 น จนถึงเวลา 14.30 โดยมีพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค