คำสั่งโรงเรียนสิรินธรเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

Read More

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

Read More

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

Read More

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

Read More

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

Read More