แผนดําเนินงานประจําปี

โครงการกิจกรรม-งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ.xlsx

คำนำ-สารบัญ

ส่วนหน้าที่-2-คำสั่งใช้งบในแผนปี-63

ส่วนหน้าที่-3-ของแผนปี-63

E–Service

เว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ [ Ckick Here ]
เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไล์ (LMS) [ Clink Here ]
เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom) [ Click Here ]
เว็บไซต์ห้องสมุด E-Book [ Click Here ]
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียน SGS [ Click Here ]
1 2