ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสภานักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถทำข้อสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ม.3 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

24 มกราคม 2561 

  

รางวัลเหรียญทองแดง  วิทยาศาสตร์ ม.3

  เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

 

 

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

HONOURABLE MENTION AWARD ทีมคณิตศาสตร์ ม.5 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

24  มกราคม 2561

 

ถ้วยรางวัล  HONOURABLE MENTION AWARD  ทีมคณิตศาสตร์ ม.5

   นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม

   นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์

   นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง

   นางสาวณัชชา วรังคณากุล

   นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต

   นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง

   นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

   นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

   นางสาวธันยพร พรมไธสง

   นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา

   นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์

   นางสาวรริดา หนุนชู

   นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

   นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561”

ระหว่างวันที่ 20 – 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ซูโดกุ ม.ปลาย

       นายนครินทร์  สระแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

       นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ซูโดกุ ม.ต้น

      นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

เอแม็ท ม.ปลาย

      นางสาวกนกพร เลาหพงษ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นายนครินทร์  สระแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เอแม็ท ม.ต้น

      เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  คู่กับ  เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โครงงานเรื่อง “เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก” สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
ผู้จัดทำโครงงานคือ
– นางสาวศศิธร เจนขบวน
– นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
– คุณครูที่ปรึกษา นางอรวรรณ รัมพณีนิล

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานมอบรางวัล สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ได้ส่งนักเรียน นางสาวยศวดี ริ้วพรหม เข้าแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

1 2 3 4 5 7