การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

View More การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร…

View More รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐…

View More รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

View More รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่…

View More รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ระดับภาค มูลนิธิเปรม ฯลฯ

  โครงงานมูลนิธิเปรม ฯลฯ ครั้งที่ 13 ปี 2558 โดย 1. ครูธีระพล เสาะแสวง 2. ครู สมพงศ์ วงศ์นุริน 3. นางสาวสาริกุล เกิดสวัสดิ์ 4. นางสาวหทัยชนก สมสร้าง 5. นางสาวธนิฎฐา เพียรเวชสุนทร และ…

View More ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ระดับภาค มูลนิธิเปรม ฯลฯ

สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ

View More สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์) 2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ. คณิตศาสตร์)

View More ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [ รูปเพิ่มเพิมเติม ]

View More รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ