รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานมอบรางวัล สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ได้ส่งนักเรียน นางสาวยศวดี ริ้วพรหม เข้าแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก

1. นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ม. 6/3
2. นางสาวศศิธร เจนขบวน ม. 6/3
3. นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคมม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เดินทางไปรายงานตัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย เกียรติบัตร เข็มที่ระลึก และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  A-MATH  ม.3-4  หญิง

           นางสาวณัฐญาดา  นามสวัสดิ์  ชั้น ม.4/1  คู่กับ  

            นางสาวกนกพร  เลาหพงษ์  ชั้น ม.4/1   

 

รางวัลอันดับที่ 5   A-MATH  ม.5 – 6 ชาย

        นายชนภัทร  วังนุราช  ม.6/1

 

และอื่น ๆ  ได้แก่

     ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ต้น  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  ม.3/4

    ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ปลาย  ได้แก่  นายนครินทร์  สระแก้ว  ม.6/1

     ลำดับที่ 9  A-MATH  ม.1-2 ชาย  ได้แก่  เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  ชั้น ม.2/3

    ลำดับที่ 13  A-MATH  ม.3-4 หญิง  ได้แก่ นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  ม.4/1  คู่กับ  นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  ม.4/1

 

ทีมผู้ฝึกสอน

1.  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร

2.  นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

3.  นางภัคภร  ใสแจ่ม

4.  นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

ผู้ควบคุมทีม  ได้แก่  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  และนางสาวนำ้หนึ่ง  เสริมจันทร์

1 2 3 4 5 6 7