ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์)

2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ. คณิตศาสตร์)

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [ รูปเพิ่มเพิมเติม ]

1 5 6 7