บรรยากาศโรงเรียนในรูปแบบ Onsite

โรงเรียนสิรินธร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรี…

Read More

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสิรินธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธ…

Read More

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

Read More

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงา…

Read More