โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

February 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
2
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.2
3
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.3
4
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • ติว GAT ภาษาไทย
5
 • ติว GAT ภาษาไทย
 • ติวภาษาอังกฤษ ม.3 EP
6
 • ติวภาษาไทย ม.3 EP
7
8
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
9
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.5
10
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.6
11
12
13
14
15
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
16
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
17
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 202 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 155 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 169 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 202 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 155 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 169 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก […]

Read more