คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธร

1.ผศ.ดร.พานชัย เกษฎาประธานกรรมการ
2.พระครูสิริธรรมวรคุณผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
3.นายจักร์รินทร์ ชูสง่าผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
4.นายวีรพจน์ เหลืองพัฒนผดุงผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
5.พันเอกชุมพล ถึกสกุลผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
6.นางประจวบ บุญพอกผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
7.นายปุณยวัฒน์ สนใจผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
8.นางรัตนา รัตนกาญจน์ผู้แทนครูกรรมการ
9.นายสวัสดิ์ ลวดลายผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
10.นายสุชาติ บูรณ์เจริญผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
11.นายองอาจ สุจินพรัหมผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
12.นายสุรพล บัวสายผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
13.นายสุทิตย์ สันทัยพรผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
14.นายเฉลิมพล พวงศิริผู้แทนคุณวุฒิกรรมการ
15.นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดชผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ