ขาวแดง Today

แก้ไขความประพฤติ สาย เฉื่อย

แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม สาย เฉื่อย ให้ติดต่อที่หัวหน้าระดับชั้น แก้ไขสาย เฉื่อย ระดับชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม. 3 ระดับชั้น ม. 4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 แก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 ส่งหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร (15 พฤษภาคม 2565)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โดมรวมใจสิรินธร เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันตัวเองและผู้อื่น จากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9-11 พฤษภาคม 2565)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี (8 พฤษภาคม 2565)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือ

ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือจำนวน 86 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนรับมอบ (7 พฤษภาคม 2565)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมรวมใจสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี (7 พฤษภาคม 2565)