ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต